Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Remont korytarza i klatek schodowych

Grójec: Remont korytarza i klatek schodowych
Numer ogłoszenia: 36199 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Grójcu , ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, faks 048 6704414.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korytarza i klatek schodowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont korytarza i klatek schodowych. Negocjacje z ogłoszeniem o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: ustanawia się wadium w wysokości 1500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej o podobnym rodzaju o wartości co najmniej 100 000 zł, poparte referencjami potwierdzającymi wykonanie tych robót należycie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: - wykonawca (własciciel) wykształcenie wyższe (potwierdzone kopią własciwego dokumentu), - kierownik budowy wykształcenie min. średnie techniczne budowlane wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami aktualnych uprawnień własciwych dla funkcji, które ma pełnić wraz z kopią aktualnych wypisów w zakresie przynależności do własciwych Izb zawodowych.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 200 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
spośród wszystkich Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert nie mniej niż 3 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i uzyskają najwyższą liczbę punktów w rankingu wg poniższej punktacji: - liczba wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi że roboty te zostały wykonane należycie. 1 punkt za każdą wykazaną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną o podobnym rodzaju o wartości co najmniej 100 000 zł popartą referencjami potwierdzającymi wykonanie tej roboty należycie, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania - 3 punkty za każdą udokumentowaną nagrodę w zakresie usług budowlanych
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 80
• 2 - gwarancja - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipgrojec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU, UL. PIŁSUDSKIEGO 59; 05-600 Grójec; tel. (0- 48) 665 11 04, pok. nr 6 i 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 12:00, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU, UL. PIŁSUDSKIEGO 59; 05-600 Grójec; PUNKT INFORMACYJNY.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do ogłoszenia w zakładce SIWZ

WYNIK I ETAP
Grójec, 2011-02-14
Or.2721.1.2011

Starostwo Powiatowe w Grójcu zgodnie z art. 57 ust 3 Prawa zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Remont korytarza i klatek schodowych; Nr sprawy:
Or 2721.1.2011

Do następnego etapu postępowania zakwalifikowały się firmy spełniające warunki udziału w postępowaniu z następującą ilością punktów,
1. F.H.U. KLUCZ – SERWIS
Inż. Marcin Łoski
05-600 Grójec;
ul. Piłsudskiego 6 B - 12 pkt.
2. CCV sp. Z o. o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
26-600 Radom,
ul. Wolności 25 B-2 pkt.

Informacja o wykluczeniu wykonawcy
Informuję niniejszym, że w wyniku badania wiarygodności wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

1) P.P.H.U. „WINBUD-BIS”
Winicki ŁUKASZ
Ul. Targowa 4
26-660 Jedlińsk

2) Spółdzielnia Rzemieślnicza
„BUDOWLANA”
Ul. Kilińskiego 15/17
26-600 RadomUZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2011 r. Zamawiający przesłał do w.w wykonawców wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy w wymaganym terminie nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić, iż wykluczenie powyżej wymienionych Wykonawców z postępowania jest zasadne i konieczne.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, złożone przez powyżej wymienionych Wykonawców oferty uznaje się za odrzucone.

Dziękuję za udział w postępowaniu.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.02.2011 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.02.2011 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2011 r., godz. 15.01Adam PodemskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4652 razy.