Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb.

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 13.08.2018 r.
Ogłoszenie nr 500203908-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
Powiat Grójecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595731-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 670223149, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.30.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Roboty ziemne z transportem urobku, 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , 3. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie, 4. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa o grubości 20 cm, 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości 20 cm, 6. Wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości 10 cm, 7. Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m2, 8. Skropienie bitumem między warstwowe, 9. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 10. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 11. Zabezpieczenie krawędzi destruktem na szerokości 0,50 m - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac . Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7 i 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U . z 2017 r. poz. 1579 z póż.zm ) w imieniu Powiatu Grójeckiego informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn : Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb ostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Uzasadnienie Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Marek Ścisłowski
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 27.08.2018 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 27.08.2018 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2018 r., godz. 14.05Małgorzata WoźniakDodanie rozstrzygnięcia przetargu

Strona oglądana: 143 razy.