Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Kierownik Działu Finansowo –Gospodarczego

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie urzędu do dnia 24.09.2014 r. lub pocztą na adres urzędu: Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu Al. Niepodległości 22 05-600 Grójec
DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
Kierownik Działu Finansowo –Gospodarczego
1. Adres jednostki:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 22
05-600 Grójec

2. Określenie stanowiska służbowego:

Kierownik Działu Finansowo-Gospodarczego

3. Wymiar etatu:

1,00 (pełny)

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 Wykształcenie wyższe II stopnia rachunkowość lub ekonomia
 Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub instytucji finansowej,
 Znajomość ustawy: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeksu Prawa Administracyjnego oraz zamówieniach publicznych
 Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządowych oraz niektórych jednostek finansów publicznych.
 Doświadczenie w sporządzaniu i rozliczaniu płac zgodnie z obowiązującymi przepisami

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 Znajomość obsługi programów finansowo – księgowych
 Znajomość przepisów prawa dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych
 Znajomość zagadnień z zakresu kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych
 Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 Biegła znajomość obsługi pakietu MS OFFICE

 Znajomość obsługi programu „Płatnik”

 Znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego CND OPTIMA

 Odporność na stres, sumienność, dokładność, skrupulatność


6. Zakres obowiązków:

 Kierowanie i koordynacja pracy Działu Finansowo-Gospodarczego

 Sporządzanie planów wydatków budżetowych

 Prowadzenie bieżącej ewidencji finansowo-księgowej

 Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości finansowej jednostki

 Sporządzanie dokumentacji płacowej

 Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US

 Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, kasy, materiałów magazynowych,

7. Wymagane dokumenty:
 Curriculum vitae
 List motywacyjny,
 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
i umiejętności.


8. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie urzędu do dnia 24.09.2014 r. lub pocztą na adres urzędu: Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu Al. Niepodległości 22 05-600 Grójec
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Kierownika Działu Finansowo – Gospodarczego” w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego.

9. Warunki zatrudnienia:
Praca administracyjno-biurowa, praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bipgrojec.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Alei Niepodległości 22.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r nr 223, poz. 1458).


9. Dodatkowych informacji udziela: p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Adrian Jachoski tel. (48)6610262


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Adrian Jachoski - p. o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
Wprowadził:Arleta Sowińska, data: 12.09.2014 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Arleta Sowińska, data: 12.09.2014 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2014 r., godz. 14.29Arleta SowińskaDodanie strony

Strona oglądana: 1820 razy.