Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zarząd Powiatu Grójeckiego Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wsparc

Oferty wraz z załącznikiem należy składać w terminie od dnia 28.01.2015 r. do dnia 16.02.2015r. do godz.15°° z adnotacją („ Konkurs Ofert 2015 r. zadanie nr…) w zamkniętych kopertach w kancelarii Starostwa Powiatowego w Grójcu ul. Piłsudskiego 59, bądź wysłać na adres Starostwa Powiatowego w Grójcu 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59( w przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego).
ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rr. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w związku z uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie
kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wsparcia terapeutycznego dla rodzin z Powiatu Grójeckiego

Kultura fizyczna, sport i turystyka
I. Rodzaj Zadania
1. Zadanie 1. – Piłka nożna – 9.000 zł
2. Zadanie 2. – Tenis stołowy – 2.000 zł
3. Zadanie 3 – Piłka koszowa – 4.000 zł
4. Zadanie 4 – Piłka ręczna – 1.000 zł
5. Zadanie 5 – Piłka siatkowa - 4.000 zł
6. Zadanie 6 – Lekkoatletyka – 10.000 zł
7. Zadanie 7. - Karate – 6.000 zł
8. Zadanie 8 - Rekreacja i wypoczynek – 12.000 zł
9. Zadanie 9 - Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieży Powiatu Grójeckiego –
14.000 zł - po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu
10. Zadanie 10 - Brydż sportowy – 3.000 zł - po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się z budżetu powiatu kwotę 65.000 zł

Promocja Powiatu poprzez upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Promocja powiatu poprzez imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali, konkursów mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu grójeckiego.
2. Wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, w tym albumów zdjęciowych, poświęconych kulturze lub historii powiatu grójeckiego.
3. Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
4. Promocja kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla rodzin z Powiatu Grójeckiego.
5.
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się z budżetu powiatu kwotę 35.000 złTerminy i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25),
/wzory oferty i sprawozdania znajdują się w zakładce organizacje pozarządowe/
2. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, statut, sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ostatni rok, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego będącego przedmiotem ofert, zaświadczenie o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego w Grójcu.
3. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
4. Oferty wraz z załącznikiem należy składać w terminie od dnia 28.01.2015 r. do dnia 16.02.2015r. do godz.15°° z adnotacją („ Konkurs Ofert 2015 r. zadanie nr…) w zamkniętych kopertach w kancelarii Starostwa Powiatowego w Grójcu ul. Piłsudskiego 59, bądź wysłać na adres Starostwa Powiatowego w Grójcu 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59( w przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego).
Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadań, na które został ogłoszony konkurs musi nastąpić do końca 2015 r. i obejmować okres po dacie zawarcia umowy.
2. Szczegółowe terminy i warunki zadań zostaną określone w umowach.
Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzeni Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
3. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zadania należy realizować tak, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych zadań objęta była jak największa ilość osób.
5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana do realizacji jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczenia we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, informacji o tym, że zadanie jest współfinansowane/ finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Grójeckiego.
6. Podmiot zobowiązany jest również do umieszczenia logo samorządu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych - w sposób zapewniający jego widoczność.
7. W konkursach wynikających z zadań określonych w konkursie ofert należy uwzględnić przedstawiciela Powiatu Grójeckiego w ocenie prac konkursowych.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie realizacji zadania przez powiat nastąpi w trybie określonym w art. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. ,poz.1118)
2. Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie lub powierzenie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Składający oferty mogą być proszeni przez Komisję o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Od uchwały zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w niej wnioskowanych. W przypadku otrzymania dotacji i niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Wybór ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu składania ofert. Uchwała Zarządu Powiatu Grójeckiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, – jeżeli oferent niezwłocznie nie uzupełni wskazanych przez Komisję braków formalnych, złoże po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami startowymi organizacji składającej ofertę, niedotyczące merytoryczne zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność oferty z zadaniem konkursu,
2. Zawartość merytoryczna oferty,
3. Możliwość realizacji zadania przez oferenta ( zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenia),
4. Wycena oferty, wiarygodność i rzetelność przedstawianego budżetu na realizację zadania ( w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i poza finansowe oferenta),
5. Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań,
6. Atrakcyjność, zasięg, tradycje i znaczenie promocyjne dla Powiatu Grójeckiego.

Pouczenie
1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
3. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu i podpisy osób upoważnionych.
4. W dokumencie nie wolno dokonać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
5. W przypadku możliwości „ niepotrzebne skreślić” należy dokonać wyboru
6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym np. kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy, bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową użyczenia umożliwiającą realizacje zadania.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Małgorzata Czerwińska pełnomocnik Starosty Grójeckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wydział Edukacji i Zdrowia Tel. (48) 664-37-94

Informacja

Zarząd Powiatu Grójeckiego dokonał zmian w ofercie konkursowej. Zwiększył środki na Zadanie Nr 10- Brydż sportowy w wysokości 1000 zł. Po zmianach oferta opiewa na kwotę 3000 zł. Zmniejszył środki w kwocie 1000 zł na zadanie Nr 9 - Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla młodzieży Powiatu Grójeckiego.

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 28.01.2015 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 16.03.2015 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2015 r., godz. 10.55Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
02.02.2015 r., godz. 09.10NieznanyEdycja strony
02.02.2015 r., godz. 09.08NieznanyEdycja strony
02.02.2015 r., godz. 09.07NieznanyEdycja strony
28.01.2015 r., godz. 13.53NieznanyEdycja strony
28.01.2015 r., godz. 13.51NieznanyZmiana przynależności strony
28.01.2015 r., godz. 13.26NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3820 razy.