Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec do dnia 30.03.2015 r
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU
ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec
tel. /48/ 6651100, fax /48/ 6651147
e-mail: grojec@grojec.pl

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe
• posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- jeden z certyfikatów:: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- uprawnienia biegłego rewidenta lub
- złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
• staż pracy w administracji publicznej – min. 3 lat, preferowane doświadczenie w administracji samorządowej;


2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
• zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
• doświadczenie w instytucjach lub w komórkach kontrolnych;
• samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
• odporność na stres;
• umiejętność zapewnienia ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków;
• legitymowanie się, złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• coroczna analiza ryzyka w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
• opracowywanie strategicznych i rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
• realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu zatwierdzonym przez Starostę,
• realizacja czynności doradczych,
• ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w szczególności kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Staroście,
• nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
• wykonywanie czynności związanych z ustaleniami audytu, takich jak przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.,
• sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu i przedkładanie ich Staroście,
• współdziałanie i współpraca z inspektorami kontroli zewnętrznej i audytorami zewnętrznymi,
• współdziałanie z Sekretarzem w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów przez komórki organizacyjne Starostwa,
• przeprowadzanie kontroli, samodzielnie lub w zespole kontrolnym, na zlecenie Starosty, zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi przeprowadzanie kontroli,
• gromadzenie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, UKS),
• realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
.
4. Wymagane dokumenty:
• CV lub kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny*
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
• podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;*
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*.
• Osoba wybrana w drodze naboru zobowiązana jest do przedłożenia Pracodawcy zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: praca w budynku Starostwa, Grójec, ul. Piłsudskiego 59 i w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu. Budynek Starostwa jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych (posiada windę).
Stanowisko pracy: bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy związane jest: z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną, z przemieszczaniem się wewnątrz budynków i w terenie.

6. Zatrudnienie planowane
• w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grójcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec do dnia 28.09.2015 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipgrojec.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 59.

* Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2014, poz. 1202 z późniejszymi zmianami).


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 11.09.2015 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.09.2015 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2015 r., godz. 10.56Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1992 razy.