Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie: utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 3 i 5, art. 62a ust. 1,2,3, 4, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje:


§ 1


1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi złożony z:
- Technikum
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej
2. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązuje się Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi złożone z:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego składającego się z;
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Szkoły Policealnej
Technikum Uzupełniającego
- Bursy
- Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
- Centrum Kształcenia Praktycznego


§ 2


1. Z dniem 1 września 2013 r. łączy się szkoły i placówki wchodzące w skład rozwiązywanych zespołów w jeden zespół pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły i placówki:
1. Technikum
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego składające się z następujących szkół:
a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
b) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
c) Szkoła Policealna
4. Centrum Kształcenia Praktycznego
5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
6. Bursa


§ 31. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nadaje się akt założycielski określony w załączniku Nr 1.
2. Akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zaopiniowały rady pedagogiczne.
3. Organizację zespołu o którym mowa w § 2 uchwały , określi statut nadany odrębną uchwałą.


§ 4


Pracownicy rozwiązanego zespołu, o którym mowa w § 1pkt 1 i placówki o której mowa w
§ 1 pkt 2 stają się z dniem 1 września 2013 r. pracownikami nowo utworzonego zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.


§ 5


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przejmuje wszystkie należności i zobowiązania oraz dokumentację łączonych jednostek.


§ 6


Mienie pozostałe po rozwiązaniu zespołu, o których mowa w § 1pkt 1 i placówki o której mowa w § 1pkt 2 staje się mieniem zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.


§ 7


1. Traci moc zapis § 3 Uchwały nr XXVII/177/2002 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Grójeckiego w szkoły ponadgimnazjalne, w części dotyczącej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi.
2. Traci moc Uchwała nr XX/171/2004 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi i utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi.§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 9


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje od 1 września 2013 r.


Załącznik Nr 1
Uchwały Nr XXIX/169/2013
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Akt założycielski

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 art. 62a oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

z dniem 1 września 2013 r. nadaje się akt założycielski zespołowi o nazwie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi
Nowa Wieś 70A 05-660 Warka

w którego skład wchodzą szkoły i placówki:
1. Technikum
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego składające się z następujących szkół:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna
- Technikum Uzupełniające
4. Bursa międzyszkolna
5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
6. Centrum Kształcenia Praktycznego


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Rada Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2016 r., godz. 11.01Anna KasprzykEdycja strony
23.11.2016 r., godz. 11.00Anna KasprzykDodanie strony

Strona oglądana: 968 razy.