Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2014 Nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Grójeckiego na 2014 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.. ) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2012 r, poz. 1456 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje


§ 1


Dochody w łącznej kwocie 88.489.845 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 84.017.855 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 4.471.990 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


1. Wydatki w łącznej kwocie 87.574.625 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 79.177.199 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.397.426 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 915.220 zł,
z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 165.220 zł,
2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 750.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 915.220 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.


§ 5


1. Rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 150.000 zł,
w tym na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 150.000 zł,


§ 6


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 7


1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 1.000.000 zł,
2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 2.263.906 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.


§ 8


1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.


§ 10


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Rada Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2016 r., godz. 11.09Anna KasprzykDodanie strony

Strona oglądana: 1118 razy.