Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Statut

Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
W uzgodnieniu:
Minister Kultury

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/212/2005

RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


STATUT
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce Powiat Grójecki


ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


§ 1

Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce Powiat Grójecki, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568),
5) niniejszego statutu.


§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto Warka Powiat Grójecki, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3

1. Organizatorem Muzeum jest Rada Powiatu Grójeckiego, która zapewnia Muzeum środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.
2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Zarząd Powiatu Grójeckiego.


§ 4

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku: „Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce Powiat Grójecki”.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Muzeum


§ 6
W celu spełnienia swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje i udostępnia zabytki w zakresie historii, sztuki, archeologii, literatury, techniki, etnografii i przyrody. Prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.


§ 7

Dla wykonania zadań określonych w § 6 Muzeum w szczególności:

1) Gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne w zakresie wymienionych dyscyplin.
2) Inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne.
3) Przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych.
4) Zabezpiecza i konserwuje muzealia i w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne.
5) Organizuje i prowadzi badania oraz ekspedycje naukowe z zakresu swego działania.
6) Organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe.
7) Prowadzi działalność oświatową.
8) Udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych.
9) Publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań i ekspedycji oraz wydawnictwa popularno — naukowe z zakresu swej działalności.


ROZDZIAŁ III

Organizacja i kierownictwo Muzeum


§ 8

Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące działy:
1) Dział biograficzny: gromadzi i opracowuje zbiory tematycznie związane z osobą Kazimierza Pułaskiego, członkami jego rodziny, wybitnymi przedstawicielami Polonii ze szczególnym uwzględnieniem USA,
2) Dział historyczny: gromadzi i opracowuje zbiory tematycznie związane ze zjawiskami wychodźstwa polskich grup ludnościowych na świecie w przekroju historycznym i socjologicznym , a także zbiory tematycznie związane z historią Powiatu Grójeckiego,
3) Dział sztuki: gromadzi zbiory i dokumentację naukową w zakresie malarstwa polskiego i obcego, rzeźbę, grafikę, tkaninę i rzemiosło artystyczne,
4) Dział etnografii: gromadzi zbiory i dokumentację z zakresu kultury ludowej w środowiskach polonijnych oraz na terenie działania Muzeum,
5) Dział naukowo - oświatowy: prowadzi działalność edukacyjną, gromadzi pomoce naukowe, filmy, przeźrocza, organizuje lekcje muzealne, odczyty, prelekcje.


§ 9

Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych działów określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.


§ 10

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Grójeckiego.
2. Dyrektor podlega Zarządowi Grójeckiemu, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.§ 11

1. Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo - badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) bezpośrednie kierownictwo personelem Muzeum,
6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.


§ 12

Dyrektor Muzeum powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora Muzeum i określa jego zakres obowiązków.


§ 13

Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Muzeum.§ 14

Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala Dyrektor Muzeum w wydanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.


ROZDZIAŁ IV

Rada Muzeum


§ 15

1. W Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Grójeckiego.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy 8 osób.


ROZDZIAŁ V

Mienie i finanse Muzeum


§ 16

Majątek Muzeum stanowi własność Powiatu Grójeckiego i może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.


§ 17

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdz. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,


§ 18

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu organizatora, a także ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.


§ 19

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.


ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe


§ 20

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu Grójeckiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.§ 21

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.06.2003 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.12.2014 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.12.2014 r., godz. 08.59NieznanyEdycja strony
31.12.2014 r., godz. 08.57NieznanyEdycja strony
18.06.2003 r., godz. 13.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5478 razy.