Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRÓJCU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin obowiązuje pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu i ustala organizację
i porządek w procesie •pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2
Podstawami prawnymi regulaminu pracy są:
1. Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.(j.t. Dz. U. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008.223.1458)
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz.1592 tekst jedn. z 2001 r., poz. z późn. zm.)
5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie wlw ustaw.
6. Statut Powiatu Grójeckiego.
7. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grójcu.

§ 3
Przepisy kodeksu pracy, ustaw, aktów wykonawczych oraz postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki stron w zakresie stosunku pracy.

§ 4
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Starostę Grójeckiego.
2. Regulamin pracy ustala Starosta Grójecki w drodze zarządzenia

§ 5
Regulamin pracy obejmuje:
1. Postanowienia ogólne
2. Organizację pracy
3. Czas pracy i okresy odpoczynku
4. Obowiązki pracowników
5. Obowiązki pracodawcy
6. Urlopy i zwolnienia od pracy
7. Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową
8. Ochronę pracy kobiet i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
9. Prawa pracownika
10. Nagrody i wyróżnienia
11. Dyscyplina pracy
12. Postanowienia końcowe.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 16.04.2009 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 16.04.2009 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2009 r., godz. 15.01Adam PodemskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5473 razy.