Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XVI/119/2000 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2000 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli; ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu grójeckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród.
Na podstawie art. 30 ust.6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela -Tekst jednolity (Dz.U. z 1997 r. poz.357 z póżn. zm.) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, póz. 578 z póżn. zm.)oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 'warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz.455 ), zwanym dalej rozporządzeniem / , uchwala się, co następuje:


§ 1

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.


§ 2

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1. dodatku za wysługę lat,
2. dodatku za uciążliwość pracy,
3. dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
4. nagród jubileuszowych,
5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
6. zasiłku na zagospodarowanie,
7. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
8. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

§3

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje przepis art.9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz.239 ).

§4

Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu grójeckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2001 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 października 2000 r. i podlega wykonaniu po przekazaniu do budżetu Powiatu Grójeckiego środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów, przeznaczonych na jej realizację w pełnej wysokości, wynikających z regulaminu.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2004 r., godz. 13.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3205 razy.